VPS hosting services in Hong Kong

请注意,我们禁止VPN和代理服务允许绕过地方政府针对中国大陆客户的p2p服务和视频流服务的限制。完整的服务描述和可用选项列表位于 https://www.eserver.eu/vds/hk/

VPS Start (HK)

CPU 1x Xeon E5 (min. 400Mhz)
RAM 512Mb
SSD 10Gb
1x IPv4 (没有直接到中国的互联网)

VPS Lite (HK)

CPU 1x Xeon E5 (min. 800Mhz)
RAM 768Mb
SSD 15Gb
1x IPv4 (没有直接到中国的互联网)

VPS Econom (HK)

CPU 1x Xeon E5 (min. 1500Mhz)
RAM 1Gb
SSD 30Gb
1x IPv4 direct China route

VPS Optima (HK)

CPU 2x Xeon E5 (min. 2х1500Mhz)
RAM 2Gb
SSD 60Gb
1x IPv4 direct China route

VPS Business (HK)

CPU 2x Xeon E5 (min. 2х2500Mhz)
RAM 4Gb
SSD 100Gb
1x IPv4 direct China route

VPS Business+ (HK)

CPU 4x Xeon E5 (min. 4х2000Mhz)
RAM 8Gb
SSD 250Gb disk
1x IPv4 direct China route

VPS Ultra (HK)

CPU 4-8x Xeon E5 (4х2500Mhz / 8x1250Mhz)
RAM 16Gb
SSD 500Gb
1x IPv4 direct China route